Stadgar

§1: Föreningens namn är
Primus Motor
Industrihistorikerna i Örnsköldsvik

§2: Ändamål: Föreningens syfte är att samla kunskap om Örnsköldsviksortens industrihistoria, här tillverkade produkter, samt samla, bevara och visa upp i trakten tillverkade industri- produkter.

§3: Föreningen och styrelsen finns i Örnsköldsvik.

§4: Föreningen har årsmöte i februari månad, dock senast april månads utgång respektive år.

§5: Medlemsavgiftens storlek fastställes av årsmötet respektive år.

§6: Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Mandattiden för styrelsen är två år. Ordförande väljs vid årsmöte. Övriga funktioner konstitueras inom den nyvalda styrelsen efter årsmöte.

§7: Årsmötet utser två ordinarie revisorer och en suppleant.

§8: Kallelse till årsmöte sker skriftligen till betalande medlemmar en vecka före årsmöte.

§9: Uppkommen vinst disponeras utifrån fastställd verksamhetsplan för föreningen. Om föreningen upplöses skall ev. tillgångar gå till uppbyggnad av ett industrihistoriskt museum i Örnsköldsvik. Pengarna tillfaller i så fall Örnsköldsviks museum.

Primus Motor © 2018 Frontier Theme